Taffle Alix - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di
Cao Xuân Cẩm   –   Hoàng Thị Tỵ
Cao Xuân Lộc   –   Đào Bảo Hạnh

Taffle Alix


( France )

Cao Xuân Thục Linh


Taffle Tim

Tốt nghiệp trường INSEAD năm 2004.

Hiện nay là chủ hãng Morning Croissant www.morningcroissant.fr

chuyên môn thuê nhà cho du-khách tại Pháp.

[edit]

?Bạn có thông tin về Taffle Alix?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français