Cao Xuân Đài - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Di

[edit]

Cao Xuân Đài

– 1953
Hàn lâm viện Trước tác
( Việt Nam )

Cao Thị Kính
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Thể
Cao Xuân Tuệ
Cao Thị Xuân Tích

Cụ Trước Đài là con thứ 15 cụ Cao xuân Dục và Cụ Lê thị Di.

Tập ấm Hàn lâm viện Trước tác,ở nhà trông coi thư viện cho Thân phụ.

Có 2 bà vợ quán Diễn châu và Can lộc.

Mất năm 1953 tại làng Thịnh mỹ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Đài?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français