Nguyễn Phước Ái Diệm - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Thị Nhụy   –   Tôn Thất Viễn Đệ

[edit]

Nguyễn Phước Ái Diệm


1936 – 2018

Ông Nguyễn Phước Ái Diệm từ trần ngày 24 tháng 1 năm 2018 tại Houston USA.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Phước Ái Diệm?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français