Nguyễn Mạnh Tiến - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Nguyễn Mạnh Tiến


1947 –
Bác Sỹ
( Sydney Úc Châu )

Cao Xuân Ái Minh


Nguyễn Hạo Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn An Nhiên

Tốt nghiệp ĐHYK Saigon 1973

Y sĩ trưởng Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân QLVNCH

Tốt nghiệp ĐHYK NSW năm 1984

Chủ tịch Hội Đồng Yểm Trợ Tị Nạn Úc Châu 1987-1992

Chủ tịch CĐNVTD/NSW 2001-2003

Chủ tịch CĐNVTD Liên bang UC 2004-2008

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Mạnh Tiến?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français