Nguyễn Dị - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài

Nguyễn Dị


1890 – 1930
Tri huyện Tuyên Hóa
( Việt Nam )

Cao Thị Hóa


Nguyễn Xuân Lộc
Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Trinh

Cử nhân. Hậu bổ, Tri huyện Nông Cống, tri huyện Tuyên Hóa. Mất tại chức khi 40 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Dị?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français