Phan Huy Tùng - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Phan Huy Tùng

1883 – 1940
Bố chánh Thanh Hóa
( Việt Nam )

Cao Thị Thâm


Phan Thị Hồ
Phan Huy Lương
Phan Huy Quế
Phan Huy Tài
Phan Huy Lê
Phan Minh Châu

Tiến sĩ khóa Kỷ Sửu (1913).

Lang trung bộ Hình. Án sát. Bố chánh Thanh Hóa.

Về hưu năm 1931.

[edit]

?Bạn có thông tin về Phan Huy Tùng?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français