Nguyễn Lương - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Nguyễn Lương


1916 – 2010
Kỹ Sư Canh Nông
( New York - USA )

Cao Thị Văn Dao


Nguyễn Thị Cẩn Giu
Nguyễn Thị Trân Châu
Nguyễn Thị Quỳnh Cư
Nguyễn Thị Thoại Ngọc
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Khánh Anh
Nguyễn Thị Bích Đương
Nguyễn Thị Diêu Hoàng
Nguyễn Khánh Hồng
Nguyễn Khánh Kinh
Nguyễn Khánh Tố
Nguyễn Khánh Phan

Con cụ Thượng Thơ Nguyễn Hy và cụ bà Lê Thị Tú Oanh.

Đỗ Kỹ Sư Nông Nghiệp năm 1942. Chuyên viên nông nghiệp tại các tỉnh Trung Phần từ năm 1947 đến năm 1955.

Vào Saigòn làm cố vấn cho bộ Canh Nông, đi tham quan tại Nhật, Mỹ, Phi, Mã Lai, Ấn Độ.

Về hưu năm 1977. Trồng Cà Phê tại đồn điền lớn ở Ban Mê Thuột.

Cùng gia đình sang định cự tại Mỹ. Ông Nguyễn Lương từ trần ngày 03 tháng 06 năm 2010 tại New York.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Lương?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français