caoxuan.com Facebook
English
Français
Gia Phả Hình Ảnh Nhà Thờ Cố Đông Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Nguyễn Hữu Phúc

Tri phủ
( Việt nam )

Cao Thị Đóa

Con cụ Tuần vũ Nguyễn Hữu Đắc và bà Nguyễn thị Hai, người làng Mọc chính Kinh,huyện Thanh Trì,tỉnh Hà Đông.

Cụ Nguyễn hữu Phúc làm Tri phủ.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français