Cao Xuân Khôi - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu

[edit]

Cao Xuân Khôi


– 1955
dạy học
( Huế/Nghệ An )

Bùi Thị Huyên

Cao Xuân Hoạt
Cao Xuân Kỳ
Hoàng Thị Ba

Cao Xuân Đạm
Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Con cụ Trương Thị Liễu, quán xã Cao xá, phủ Diễn châu,tỉnh Nghệ an.

Đỗ Tú tài tại trường Thừa Thiên Huế.

Cụ là người văn hoa viết chữ Nho rất đẹp. Nhiều người từ khắp các tỉnh thường đến xin chữ, thơ phú và câu đối của Cụ.

Cụ thường đàm đạo với anh em con cháu trong nhà, mỗi khi ông Cao Xuân Huy đi dạy học về thường cùng Cụ hiệu đính tra cứu sách vở.

Cụ giao tiếp được bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật...thông thạo cả về kỹ thuật, máy móc.

Lấy vợ tại Huế là bà Bùi thị Huyền, con cụ Bùi quang Điển, sinh được 2 người con.

Sau kết hôn với bà Hoàng thị Ba có 7 người con.

Hỏi ai mình đồng da sắt

Hỏi ai chèo đò lừa bắt nhận sông

Hỏi ai tế tử thần nông

Hỏi ai mà được cưỡi rồng quy tiên

Hỏi ai đến được động tiên

Hỏi ai mình chiếu khắp miền tứ phương

Hỏi ai chỉ phán âm dương

Hỏi ai mà được làm vương trị vì

Hỏi ai tức giận bỏ đi

Hỏi ai mất nước Tây thì hắn sang

Hỏi ai lắm bạc nhiều vàng

Hỏi ai mà phải đắp đàng hỏa xa

Hỏi ai bán mình chuộc cha

Hỏi ai mà lại sinh ra vợ chồng

Hỏi ai làm tướng cõi đông

Hỏi ai không chồng mà lại có con

Hỏi ai sinh núi cùng non

Hỏi ai có hiếu chọn con được vàng

Hỏi ai đấu được hổ lang

Hỏi ai mà được thọ tràng sống lâu

Hỏi ai có vì rồng chầu

Hỏi ai phải chịu âu sầu tương tư

Hỏi ai mộ đạo chân ngư

Hỏi ai mà phải đi tu ở chùa

Hỏi ai thắng trận lại thua

Hỏi ai đáng được làm vua trị vì

Hỏi ai mà phải đi thi

Hỏi ai mới được một thì vinh hoa

Nếu anh mà giải cho ra

Thì em kết nghĩa giao hòa cùng anh.

Tác giả: HƯƠNG THANH

Bành vi hổ mình đồng da sắt

Lục đình minh....lừa bắt nhận sông

Canh điền tế tự thần nông

Ông Trạng ngài được cưỡi rồng quy tiên

Từ Thức đến được động tiên

Cửu Trùng minh chiếu khắp miền tứ phương

Thần đồng chỉ phán âm dương

Ông vua mới được làm vương trị vì

Hàm Nghi tức giận bỏ đi

Cơ Trời mất nước Tây thì hắn sang

Kho vua lắm bạc nhiều vàng

Thằng tây nó bắt đắp đàng hỏa xa

Nàng Kiều bán mình chuộc cha

Phục quy ngài lại sinh ra vợ chồng

Từ Hải làm tướng cõi đông

Cây chuối không chồng mà lại có con

Trên trời sinh núi cùng non

Quách Thị có hiếu chọn con được vàng

Võ Tòng đấu được hổ lang

Ông Bành Tổ Nhĩ được thọ tràng sống lâu

Vua Lê có vì rồng chầu

Mà nàng công chúa chịu âu sầu tương tư

Dân chài mộ đạo chân ngư

Ông sư thì phải đi tu ở chùa

Hàng Văn thất trận lại thua

Hàng Vũ đánh được làm vua trị vì

Học trò thì phải đi thi

Đi thi mới được một thì vinh hoa

Bây giờ anh đã giải ra

Thì anh kết nghĩa giao hòa cùng em.

Tác giả: cụ TÚ KHÔI

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Khôi?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français