caoxuan.com Facebook
English
Français
Gia Phả Hình Ảnh Nhà Thờ Cố Đông Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu
Cao Thị Tú Oanh   –   Nguyễn Hữu Tuân

Nguyễn Hữu Tấn

[edit]

Nguyễn Thị Minh Tâm

1948 –
Công chức về hưu
( Bình Dương - Việt Nam )

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thủ Thành
Nguyễn Thị Bình Dương

- Nguyễn Thị Minh Tâm sinh năm 1948 tại Nghệ An, lúc còn nhỏ làm con nuôi cho ông,bà Cao Xuân Nhã đổi họ là Cao Thị Tâm.

- Công chức ngành giao thông về hưu ở tỉnh Bình Dương.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français