Cao Xuân Tảo - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

[edit]

Cao Xuân Tảo


1892 – 1935
Thị Lang
( Việt Nam )

Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Hiệu Siêu Mai.

Trưởng Nam của cụ Cao Xuân Tiếu và cụ Nguyễn Thị Vịnh.

Sinh năm Tân Mão (11-01-1892) tại làng Thịnh Mỹ.

Mất năm Ất Hợi (27-03-1935) tại Huế.

Đỗ Cử Nhân năm Nhâm tý 1914 tại trường Thừa thiên,Hành tẩu Cơ mật viện, Tri huyện Yên định tỉnh Thanh hóa, Tri phủ Triệu phong tỉnh Quảng trị, Tri phủ Bình sơn tỉnh Quảng ngãi, Viên ngoại bộ Binh. Lang trung, Tá lý bộ Lại. Mất tại chức. Truy thọ Thị Lang.

Cụ Cao xuân Tảo là một bậc tài hoa,biết đủ cầm kỳ thi họa, lấy chim và hoa làm thú tiêu khiển, tinh thông võ nghệ.

Là người yêu nước, Cụ lấy tiền giúp phong trào Đông du. Khi làm quan không điều tra các nhà cách mạng.

Cụ lập gia đình năm 1910. Có 13 người con.

Tứ Đại Đồng Đường: Cao xuân Dục, Cao xuân Tiếu, Cao xuân Tảo, Cao xuân Thiệu

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Tảo?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français