Cao Xuân Tiếu - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Cao Thị Bích

[edit]

Cao Xuân Tiếu


1865 – 1939
Thượng Thư
( Việt Nam )

Cao Thị Quán
Cao Thị Hòa

Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường
Nguyễn Thị Phương

Cao Thị Minh
Cao Xuân Hiệu
Tôn Nữ Thị Lài

Cao Thị Yên
Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín
Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy
Cao Xuân Do
Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư
Nguyễn Thị Du

Cao Thị Huệ
Cao Thị Thái
Cao Thị Phú
Cao Xuân Đằng

Ông Cao Xuân Tiếu tự Mộng Phó, hiệu Bang Sa, Hải tăng, sinh năm Ất Sửu (1865) tại làng Thịnh Mỹ.

Ông đỗ Cử Nhân năm Tân Mão (1891 - thứ nhì trường Nghệ An) và Phó Bảng năm Ất Mùi (1895)

Làm quan nhà Nguyễn qua những chức bậc:

An Sát Quảng Nam (1901)

Bố chánh Bình định, Hà Tịnh,

Chủ khảo khoa thi Hương trường Thanh Hóa (1906)

Tham tri bộ Lễ, bộ Hộ (1913)

Sau được thăng quan lên Thượng Thư.

Sau khi về hưu năm 1922 ông nhận làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nông Tín Ngân Hàng miền Bắc Trung Kỳ.

Ông mất ngày 22 tháng 7 năm 1939, tức ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Mão (âm lịch), thọ 74 tuổi.

Gia đình ông Cao Xuân Tiếu

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Tiếu?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français