Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Ông Cao Xuân Lữ Từ Trần


Ông Cao Xuân Lữ qua đời tại Amsterdam, Hòa Lan, ngày 23 tháng 02 năm 2011, thọ 94 tuổi.


Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français